فهرست

عکس نوشت میرزا کوچک

6 آذر 1401

افسوس میخورم که مردم ایران پس از محو ما خواهند فهمید ما که بودیم و چه میخواستیم و چه کردیم

ما در دوران مبارزه خودمان هر وقت نام میرزا کوچک خان را به یاد می آوردیم و شرح حال او را می خواندیم، نیرو می گرفتیم

بنده و همراهانم ، شما و پیروانت در این دو خط مخالف می رویم ، باید دید عقلای عالم به جسد کشته ما می خندند و یا به فاتحیت شما تحسین می کنند؟؟

در این موقع که پاره ی از دوستان ما امتحان بی وفایی خود راه داده ، محرمانه و آشکار تسلیم دشمن شده …

مردم همه منتظرند روزگاری را ببینند…

بی شرف می دانم آن کسی را که حقوق حاکمیت و استقلال ملت خود را با دست خود فدای شغل و مقام بیهوده کرده ، پاک ملت اسیر را چهار نفر خودخواه افراطی را که در افراط خود غیر از ریاست چیز دیگر نمی خواهند ، قرار دهد.

هیچ قدمی جز در راه آسایش مردم و حفاظت مال و جان و ناموس آنها برنداشتیم…

اخبار پربازدید