فهرست

برگهای جنگل: نامه‌های رشت و اسناد نهضت جنگل

ایرج افشار
5 آذر 1401

در این کتاب مجموعه‌ای از گزارش‌ها، اسناد و مدارک مربوط به نهضت جنگل و قیام میرزا کوچک خان جنگلی گردآمده است .این مطالب ذیل 9بخش با این موضوعات سامان یافته است1 : نامه‌های رشت (نامه‌هایی از افرادی از گیلان به حاج حسین آقا امین الضرب) از 1332تا 1342ه‌.ق، به کوشش دکتر اصغر مهدوی، 2 خاطرات ابوالقاسم کسمایی (برگرفته از نسخه خطی خاطرات او)، به کوشش استاد ایرج افشار، 3 گزارش‌های سفارت آلمان در تهران به وزارت امور خارجه آلمان از اخبار ایران، به ویژه اوضاع گیلان و نهضت جنگل، گردآوری و ترجمه از دکتر احمد مهراد، 4 ترجمه سفرنامه یک آلمانی از باکو به رشت، سپس زنجان، سقز، ساوجبلاغ تا موصل که مدتی را با میرزا کوچک خان و اعضای نهضت جنگل گذرانده است، ترجمه معصومه رحیم‌زاده و دکتر احمد مهراد، 5 چهار نوشته از جمله Soviet Russiaدرباره نهضت جنگل، ترجمه کاوه بیات، 6 اخبار جنگل، استخراج از کتاب مخابرات استرآباد (یادداشت‌های حسینقلی مقصودلو)، به کوشش ایرج افشار و محمد رسول دریاگشت، 7 اسناد بازداشت و زندانی شدن امین‌الدوله توسط نیروهای “اتحاد اسلام “(نهضت جنگل) شامل نامه‌ها و تلگراف‌های ظهیرالدوله و مستشارالدوله و دیگران در سال 1335ه‌.ق به کوشش ایرج افشار، 8 نیکی تین و استوکس در جنگل (خاطرات بازیل نیکی تین، کنسول روس در رضائیه که مامور مذاکره با میرزا کوچک خان شده بود)، ترجمه علی‌محمد فره‌وشی (مترجم همایون)، 9 اسناد و نوشته‌های پراکنده‌ای مربوط به نهضت جنگل، گردآوری ایرج افشار .

اخبار پربازدید