فهرست

نهضت جنگل و معین الرعایا (حسن خان آليانی)

شاهپور آلیانی
5 آذر 1401

این کتاب به سرگذشت “حسن‌خان آلیانی”، معروف به “معین الرعایا” و نقش وی در نهضت جنگل اختصاص دارد. کتاب به سه بخش تقسیم می‌شود. در بخش نخست، از نهضت جنگل و تحولات درونی آن و نیز دلایل شکست نهضت سخن می‌رود. هم‌چنین به چگونگی مراودات حسن‌خان آلیانی با نهضت جنگل اشاره می‌گردد. در بخش دوم، ابتدا به زندگی و صفات شخصیتی آلیانی، وابستگان او و چگونگی مبارزاتش پرداخته می‌شود و در ادامه از حامیان و دشمنان نهضت جنگل صحبت می‌گردد. نویسنده در بخش سوم، آثار مربوط به نهضت جنگل ر از دید خود نقد و بررسی می‌کند.

اخبار پربازدید