فهرست

آسیب‌ شناسی نهضت جنگل

بهنام کریمی
5 آذر 1401

در این کتاب، علل شکست “نهضت جنگل و جمهوری ایران “در دو بخش بررسی و تحلیل شده است .در بخش اول طی چهار فصل “تضادهای درونی نهضت جنگل و جمهوری ایران “با این مباحث بررسی می‌شود1 : ایدئولوژی و تضادهای ایدئولوژیک در نهضت جنگل و جمهوری ایران، 2 سازماندهی و تضادهای سازماندهی در نهضت جنگل و جمهوری ایران، 3 پایه طبقاتی و تضادهای طبقاتی در نهضت جنگل، 4 برنامه و تضاد برنامه‌ای در نهضت جنگل .بخش دوم در سه فصل به بررسی و تحلیل بیرونی نهضت جنگل اختصاص دارد .مباحث این بخش عبارت‌اند از : 1 تضادهای نهضت جنگل و جمهوری ایران با انگلیس، 2 تضادهای نهضت جنگل و جمهوری ایران با روسیه شوروی، 3 تضادهای نهضت جنگل و جمهوری ایران با دولت مرکزی .نویسنده معتقد است که ارتباط دیالکتیکی بین تضادهای درونی نهضت، علت اصلی واژگونی جمهوری ایران بود .تضادهای بیرونی تنها به منزله مکمل تضادهای درونی عمل کردند.

اخبار پربازدید