فهرست

بازتعریف رابطه نهضت جنگل و انقلاب اسلامی در پرتو قواعد آمره حقوق بين الملل

8 آذر 1401

چكيده
بررسی سیردر تحولات ایران از زمان نهضت مشروطیت تا انقلاب اسلامی ظهور ، نهضت جنگل که به رهبری میرزا کوچک خان در گیلان پا گرفت را می توان از جمله پدیده ست کهنادهایی در تحولات سیاست داخلی و خارجی ایران اثرگذاری بالایی داشته است ت نوشتار. در این لاش می شود تا مبتنی بر اصول بنیادین حقوق بین الملل، مشروعیت شکل گیری این جنبش را بر اساس قواعد آمره حق تعیین سرنوشت ملت هاو عدم مداخله در امور داخلی دولت هاتحلیل نمود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مطابق اصول حقوق بین الملل، خللی بر مشروعیت وجودی این جنبش تحت موازین بین المللی وجود ندارد و تلاش روس ها و انگلیسی ها برای نقش آفرینی در جریان هدایت جنبش نیز مصداق نقض قاعده آمره حقوق بین الملل در زمینه تکلیف دولت ها به عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر می باشد. در صورت صحت مبادی نظری فوق در خصوص شکل گیری جنبش جنگل، به لحاظ علمی می توان با استفاده از اصول روش تحقیق تطبیقی نسبت به تعمیم این آثار مشروعیت زا به انقلاب اسلامی سال 1531نیز اقدام نمود و سیر شکل گیری آن را بر اساس موازین حقوق بین الملل بازتعریف نمود.

اخبار پربازدید