فهرست
مقالات

تحلیل جامعه شناختی نهضت جنگل با تأکید بر ایدئولوژی آن

سید اسماعیل مسعودی، دانشجوي دكتري جامعهشناسي، دانشگاه شيراز، ايران چکیده: تاريخ معاصر ايران مشحون از نهضتها و جنبشهاي اجتماعي خرد و كلان بوده است. اين نهضتها بهندرت از ديدگاه نظريههااي جنابش اجتماعي مورد تحليل قرار گرفته است. نهضت جنگل كه 3سال پس از امضاي فرمان مشاروهه در ساال 4931ش آغااز گردياد، از اولاين حركتهاي ملت […]

8 آذر 1401

نقش تالش ها در نهضت جنگل

:چکيده به صورت كلی اگر به نقش اقوام در نهضت جنگل نگاه كنيم مي بينيم افراد زيادي در پست ها و قسمت هاي مختلفي در آن از اقوام گيل، تالش، كرد و … حضور داشته اند. در اين ميان قوم تالش نقش بسزايي را در اين نهضت داشته كه متأسفانه كمتر، مورد توجه قرار گرفته […]

8 آذر 1401

رویکردهای تاریخی میرزا کوچک خان در طول فعالیت نهضت جنگل

چکیده یکی از نخستین جنبشهای تاریخ معاصر ایران را میتوان نهضت جنگل در گیلان به رهبری میرزا کوچک خان دانست. این نه توان ضت که با جنگ جهانی اول آغاز شد، پس از هفت سال مبارزه سرکوب گردید. ولیکن می گفت جدال دولتهای روس و انگلیس نهتنها بر اوضاع ایران در این دوره تأثیر گذاشت، […]

8 آذر 1401

 بازتعریف رابطه نهضت جنگل و انقلاب اسلامی در پرتو قواعد آمره حقوق بین الملل

چكيده بررسی سیردر تحولات ایران از زمان نهضت مشروطیت تا انقلاب اسلامی ظهور ، نهضت جنگل که به رهبری میرزا کوچک خان در گیلان پا گرفت را می توان از جمله پدیده ست کهنادهایی در تحولات سیاست داخلی و خارجی ایران اثرگذاری بالایی داشته است ت نوشتار. در این لاش می شود تا مبتنی بر […]

8 آذر 1401

بازتعریف رابطه نهضت جنگل و انقلاب اسلامی در پرتو قواعد آمره حقوق بين الملل

چكيده بررسی سیردر تحولات ایران از زمان نهضت مشروطیت تا انقلاب اسلامی ظهور ، نهضت جنگل که به رهبری میرزا کوچک خان در گیلان پا گرفت را می توان از جمله پدیده ست کهنادهایی در تحولات سیاست داخلی و خارجی ایران اثرگذاری بالایی داشته است ت نوشتار. در این لاش می شود تا مبتنی بر […]

8 آذر 1401

بازتاب رويدادهای انقلاب گیلان در آثار ويلیمیر خلبنیکف

جنبش انقلابی گیلان یکی از مهمترین جنبشهای تاریـخ معاصر ایران بهشمار میآید که همواره محل بحثهای فراوانی از سوی صاحبنظران و کارشناسان مسائل تاریخی و سیاسی بوده است…

28 آبان 1401
اخبار پربازدید