فهرست

مدخلی بر بازشناسی نهضت جنگل

سید جعفر مهرداد
5 آذر 1401

نهضت جنگل از اردیبهشت 1294 ش با رهسپار شدن میرزا کوچک خان به سوی رشت آغاز شد و در شنبه یازدهم آذر 1300 شمسی با شهادت میرزا کوچک خان، در سن چهل و سه سالگی پایان یافت. در این کتاب طی سه فصل گاهشمار وقایع نهضت جنگل و سروده هایی درباره آن فراهم آمده است. در بخش اول سیر رویدادهای نهضت جنگل از آغاز تا انجام _ به ترتیب و توالی زمان _ بازگو می شود. بخش دوم شامل گزیده ای از اشعار فارسی و گیلکی است که در ارتباط با وقایع نهضت جنگل و عموما همزمان با آنها سروده شده است. در بخش سوم، فهرست وقایع مربوط به نهضت جنگل به صورت تقویم تطبیقی تاریخ شمسی و قمری و میلادی درج گردیده است. در پایان عکس هایی از میرزا کوچک خان و برخی نام آوران نهضت و نویسندگان آثاری درباره آنها چاپ شده است.

اخبار پربازدید