فهرست

نقش تالش ها در نهضت جنگل

8 آذر 1401

:چکيده

به صورت كلی اگر به نقش اقوام در نهضت جنگل نگاه كنيم مي بينيم افراد زيادي در پست ها و قسمت هاي مختلفي در آن از اقوام گيل، تالش، كرد و … حضور داشته اند. در اين ميان قوم تالش نقش بسزايي
را در اين نهضت داشته كه متأسفانه كمتر، مورد توجه قرار گرفته است. نگارنده ي اين سطور در اين مقال به صورت مختصر به نقش برجسته ي اين قوم در نهضت جنگل مي پردازد. اميد است مورد توجه خوانندگان
.محترم قرار بگيرد.
ميرزا كوچك خان پس از اين كه تصميم به آغاز نهضت جنگل گرفت ابتدا به سراغ محمدتقي خان گشتي كه شخصي خوش نام و نيك سيرت بود
رفت و با وي در محلي به نام )نِهزُم( نشستي برگزار نمود و وي با ميرزا
همكاري نكرد. ميرزا پس از شنيدن جواب منفي از ايشان، بيشتر به سمت حاج احمد كسمايي و ايل كسما سوق پيدا نمود.
،ميرزا گوراب زرميخ را به عنوان مركز تأسيسات نظامي جنگل و كسما را مركز اداري جنگل انتخاب كرد و به گسترش نفوذ نهضت جنگل در گيلان پرداخت. ميرزا براي اين كه بتواند افراد زيادي را گرد خود جمع كند
بيشتر با روساي ايلات در گيلان به مذاكره مي پرداخت از جمله حاج احمد كسمايي و همراهي ايل كسما با وي، حسن خان آلياني ملقب به معين الرعايا و همراهي ايل آليان با وي، دكتر حشمت و همراه اهالي لاهيجان
كه در مراحل مختلف جنگل با وي همراهي كردند.

كلمات كليدی: نهضت جنگل، ميرزا كوچك خان، تالش، شاندرمن، آليان

اخبار پربازدید